جغرافیای دوم راهنمایی

سال 1388

درس 4

درس چهارم:
آب و هواي قاره ّي آسيا چگونه است؟

مي دانيد که براي تعيين وضعيت آب و هوايي هر منطقه، بايد ميزان دما و بارش آن را در طول چندين سال اندازه گيري کنيم. آسيا قاره ي پهناور است که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد يافته و دما و بارش در بخش هاي مختلف آن متفاوت است از اين رو، د راين قاره آب و هواي گوناگوني وجود دارد. اکنون با توجه به دو شکل 10 و 11، پراکندگي دما و بارش را در آسيا به طور جداگانه بررسي مي کنيم. همان طور که در نقشه ي مقابل مشاهده مي کنيد، به طور کلي در آسيا سه بخش متفاوت از نظر دما وجود دارد:
1 – سرزمين هاي مجاور قطب شمال و سيبري که در تمام روزهاي سال سرد بوده و داراي يخبندان هاي بسيار و طولاني است.
2 – سرزمين هاي جنوبي که در مجاورت درياها، از درياي سرخ تا جزيره تايوان واقع شده اند و در تمامي روزهاي سال گرم هستند.
3 – بخش هاي داخلي که داراي سرما سخت و خشن و در زمستان ها و گرماي زياد در تابستان ها هستند.(آب و هواي قاره اي يا بري)
   فعاليت :
1 – چرا سرزمين تبت همانند سرزمين هاي قطبي شمال و آسيا، د رتمامي روزهاي سال سرد است؟

تبت بلندترين فلات آسياست و اين سرزمين هاي بلند داراي آب و هواي سرد هستند.    2 – چرا سرزمين هاي جنوبي آسيا در تمامي روزهاي سال گرم اند؟

به دليل نزديکي به خط استوا.


تاکنون با مناطق مختلف آسيا از نظر وضعيت دما آشنا شديد، حال به پراکندگي بارش در اين قاره توجه کنيد. آسيا در تمامي بخش ها داراي بارش و رطوبت يکسان نيست بلکه برخي نواحي آن خشک و برخي مرطوب هستند. آيا مي دانيد رطوبت اين مناطق از کجا مي آيد؟ رطوبت از درياها و اقيانوس هاي مجاور مي آيد و سپس به وسيله ي باد به خشکي ها و قاره ها منتقل مي شود. آسيا از نظر ميزان بارش به دو قسمت آسياي مرطوب و آسياي خشک تقسيم شده است:
   آسياي مرطوب :

 

به طور کلي ،سه نوع باد موجب انتقال رطوبت به سرزمين هاي داخل قاره ي آسيا مي شود:
1 – بادهاي موسمي در فصل تابستان که از شرق و جنوب شرقي آسيا مي وزد و باران فراوان به همراه مي آورد.
2 – بادهاي باران آور غربي در فصل زمستان که از اقيانوس اطلس به طرف سيبري مي وزند اما پيش از ان که به سيبري برسند، مقدار زيادي از باران خود را در اروپا فرو مي ريزند و سپس با نزديک شدن به سمت مشرقَ، رفته رفته مقدار باران آن ها کاسته مي شود.
3 – بادهاي باران آور مديترانه اي که به خصوص در فصل زمستان مي وزند و چنان که در نقشه مي بينيد. چندان به داخل قاره ي آسيا نفوذ نمي کنند.
   آسياي خشک:

تمامي آسياي مرکزي، نواحي غربي و جنوب غربي آسيا شامل شبه جزيره ي عربستان ، نواحي داخلي فلات آناتولي و فلات ايران از نواحي خشک آسيا محسوب مي شوند. بيشتر اين سرزمين ها يا از دريا دورند يا کوه هاي بلند مانع ورود بادهاي مرطوب به داخل آن ها مي شود.
   اثرات بادهاي موسمي:

همان طور که خوانديد، سرزمين ها مشرق و جنوب شرقي آسيا در تابستان ها در معرض وزش بادهاي باران آور موسمي قرار دارند. فعاليتهاي کشاورزي در اين نواحي بستگي بسياري به ريزش اين باران ها دارد. همه ساله عده ي زيادي از مردم اين نواحي هم زمان با ريزش باران هاي موسمي در تابستان، به روستاها و نواحي کشاورزي مهاجرت کرده و در فعاليت هاي کشاورزي به خصوص در کشت برنج شرکت مي کنند.
اگر باران هاي موسمي به موقع نبارد يا دچار بي نظمي شود، از توليد محصولات کشاورزي کاسته مي گردد و کشاورزان خسارت مي بينند و به عکس نيز ريزش شديد باران هاي موسمي گاهي موجب به راه افتادن سيل و طغيان رودخانه ها در اين نواحي مي شود.
   فعاليت 2:
1 – در جدول مقابل ، مشخصات بادهاي باران آور آسيا را بنويسيد از نقشه استفاده کنيد)

نام باد مبدا وزش فصل وزش
بادهاي موسمي شرق و جنوب شرقي آسيا تابستان
بادهاي باران آور اقيانوس اطلس زمستان
بادهاي باران آور مديترانه اي درياي مديترانه زمستان
 


  2 – چرا آسياي مرکزي و نواحي داخلي فلات ايران و فلات آناتولي را آسياي خشک ناميده اند؟

اين سرزمين ها يا از دريا دورند يا کوه هاي بلند مانع ورود بادهاي مرطوب به داخل آن ها مي شود.

3 – با توجه به نقشه ي پراکندگي باران در آسيا و نقشه ي طبقه بندي آب و هوا در آسيا، نوع آب و هواي هر يک از نواحي زير را مشخص کنيد.
سيبري وتبت ----> سرد وخشك
عربستان ----> گرم وخشك
جنوب شرقي آسيا ----> گرم ومرطوب
آسياي مركزي ----> قاره اي يا بري

4- درباره اثرات بادهاي موسمي توضيح دهيد:
اثر مثبت: فعاليت هاي کشاورزي به اين بادها بستگي دارد.(به خصوص کشت برنج)
اثر منفي: اگر باران هاي موسمي به موقع نبارد و يا دچار بي نظمي شود از توليد محصولات کشاورزي کاسته مي گردد و کشاورزان خسارت مي بينند برعکس نيز ريزش شديد باران هاي موسمي گاهي موجب به راه افتادن سيل و طغيان رودخانه ها در اين نواحي مي شود.
 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:5  توسط مازیار حق شناس  |